Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden www.aas-schadeherstel.nl

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen AAS-Schadeherstel.nl en haar gebruikers, en op alle aanbiedingen die AAS-Schadeherstel.nl doet.

Alle informatie die www.aas-schadeherstel.nl communiceert via de website en via andere elektronische wegen zoals e-mail alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites, sociale platforms of producten die besproken worden zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt hierbij niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

De website www.aas-schadeherstel.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je computer, laptop, tablet of smartphone zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en niet materiële schade die kan voortvloeien uit het gebruik van deze website of het toepassen van adviezen van deze website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en of de door A.A.S. Schadeherstel verzonden e-mails .

Het gebruik van deze site is helemaal gratis. Om te kunnen reageren is registratie van naam en e-mailadres verplicht. Klik hier om de Privacy Policy te lezen.

Alle informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen, reacties en/of instructies, wordt niet noodzakelijkerwijs gesteund door www.aas-schadeherstel.nl.

De website www.aas-schadeherstel.nl staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op www.aas-schadeherstel.nl en/of in andere elektronische communicatie zoals berichten via e-mails en sociale platforms, en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde beschikbare informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie vooraf te controleren.

www.aas-schadeherstel.nl kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

Algemene voorwaarden

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen aas-schadeherstel.nl en haar gebruikers, en op alle aanbiedingen die www.aas-schadeherstel.nl doet.

Terminologie

1. Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over ‘gebruiker’, dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door aas-schadeherstel.nl.
2. Aas-schadeherstel.nl is een handelsnaam van A.A.S. Schadeherstel.

Voorwaarden van gebruiker worden uitgesloten

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de gebruiker worden nadrukkelijk uitgesloten.

Recht

1. Op alle overeenkomsten tussen aas-schadeherstel.nl en de gebruiker en alle aanbiedingen van www.aas-schadeherstel.nl aan de gebruiker is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Correspondentie

1. Alle correspondentie gaat via e-mail, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen, indien van toepassing.
2. De gebruiker is verplicht om een e-mailadres aan aas-schadeherstel.nl op te geven waarop hij mail kan ontvangen.
3. E-mails die verstuurd zijn naar het e-mailadres van de gebruiker worden geacht aangekomen te zijn.

Eigendom

1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendommen op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij aas-schadeherstel.nl of haar licentiegever(s). Gebruikers verkrijgen het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.

Rechten van derden

Gebruiker garandeert aas-schadeherstel.nl dat de opdracht die gebruiker aan www.aas-schadeherstel.nl verstrekt, op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): registratie van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software.

A.A.S. Schadeherstel Online Nieuwsbrief

1. Bij inschrijving van de online nieuwsbrief, waarbij de gebruiker zijn e-mailadres en naam achterlaat op de website, wordt deze gebruiker automatisch lid van de A.A.S. Schadeherstel online nieuwsbrief. Dat is een nieuwsbrief die periodiek per email wordt verstuurd en waarin het laatste nieuws, inspirerende blogs, leuke acties en aanbiedingen beschikbaar wordt gesteld voor alle geabonneerden.
2. Alle voorgaande edities van de online nieuwsbrief zijn online beschikbaar.
3. Uitschrijven voor de A.A.S. Schadeherstel nieuwsbrief kan via een afmeldlink in het magazine.

Opschorting/stopzetting dienstverlening

1. Aas-schadeherstel.nl behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de gebruiker op te schorten of stop te zetten bij overtreding van de Algemene Voorwaarden.
2. Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.

Recht om diensten te weigeren

Aas-schadeherstel.nl heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

Vrijwaring

1. Het plaatsen van een bestelling vrijwaart gebruiker aas-schadeherstel.nl van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en dergelijke, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.
2. Gebruiker vrijwaart aas-schadeherstel.nl van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnamen en SSL-certificaten.

Wijziging Algemene Voorwaarden

Aas-schadeherstel.nl is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de gebruiker rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van www.aas-schadeherstel.nl is daarvoor afdoende. Het is aan www.aas-schadeherstel.nl om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de gebruiker van de website.

Ontbindende voorwaarden

aas-schadeherstel.nl is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien de bezoeker handelt in strijd met één of meer van de Algemene Voorwaarden.

Disclaimer

aas-schadeherstel.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade die de gebruiker van de website kan lijden. www.aas-schadeherstel.nl geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door www.aas-schadeherstel.nl.

Doorzoek de website van A.A.S. Schadeherstel