Er komen spannende tijden aan voor onze mooie coöperatie van bijna 100 autoschadeherstelbedrijven. Onze directieleden Marco en Nicole worden naast directie ook bestuurders. En het huidig bestuur van nu, een viertal toegewijde A.A.S.-ondernemers, neemt plaats in een nieuw te vormen Raad van Commissarissen (RvC). En voor die RvC zoeken we een inspirerende voorzitter.

Kerntaken van de voorzitter:

 • De voorzitter van de Raad van Commissarissen stelt de agenda van vergaderingen van het eigen orgaan vast en leidt deze vergaderingen. Tevens zit de voorzitter van de Raad van Commissarissen de vergaderingen van de Algemene Vergadering voor.
 • De voorzitter treedt op als woordvoerder van de Raad van Commissarissen en is het centrale aanspreekpunt voor het Bestuur en Algemene Vergadering.
 • De voorzitter ziet toe op het goed functioneren van het eigen orgaan (en de hierbij behorende commissies). Hierbij draagt de voorzitter zorg voor en ziet hij/zij toe op:
  ➢ Het ordelijke en efficiënt verlopen van RvC-vergaderingen en eventuele gelieerde commissies
  ➢ De verkiezingen van een vice-voorzitter
  ➢ Voldoende tijd voor het proces van beeldvorming, opinievorming en besluitvorming
  ➢ Het tijdig en volledig aanleveren van informatie die commissarissen nodig hebben om hun functie uit te oefenen
  ➢ Een introductie- en opleidingsprogramma voor de commissarissen
  ➢ Een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van het eigen orgaan en zijn leden (alsmede de beoordeling van de benodigde competenties profielschetsen)
 • Het onderhouden van frequent contact met het Bestuur, de Algemene Vergadering en overige samenwerkingspartners, waarbij de overige commissarissen op de hoogte worden gehouden van dit contact.
 • Is een verbindende factor binnen de Raad van Commissarissen.

Bestuur

 • Geeft informatiebehoefte aan bij het Bestuur om welke stukken aangeleverd moeten worden voor vergaderingen.

Leden

 • Is zichtbaar voor de leden tijdens interne aangelegenheden en bijeenkomsten. 

Functie eisen

 • Heeft affiniteit met de missie, visie en het coöperatieve gedachtegoed
 • Kan denken en handelen op strategisch en tactisch niveau
 • Heeft oog voor zowel de belangen van de onderneming als voor de verschillende belanghebbenden die bij de onderneming betrokken zijn (leden-ondernemers, medewerkers, etc)
 • Beschikt over voldoende voorzittersvaardigheden om de volgende punten te verwezenlijken
  ➢ Efficiënt en effectief vergaderen
  ➢ Open sfeer creëren
  ➢ Participatie op basis van gelijkwaardigheid
  ➢ Oog voor taakververvulling en verantwoordelijkheden van anderen
 • Kan goed luisteren en daardoor
  ➢ Alle bestuursleden de ruimte geven om hun inbreng te hebben
  ➢ Een gezamenlijke lijn kan trekken uit individuele inbreng
  ➢ Te lange discussies af kan kappen, samenvatten en concreet maken
 • Daadkrachtig en stressbestendig
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden
 • Empathisch vermogen
 • Affiniteit met besturen en management
 • Kan zich conformeren aan het beleid en de visie van de coöperatie
 • Is in staat om intern de organisatie te vertegenwoordigen
 • Is in staat om de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen
 • Heeft kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen
 • Kan omgaan met belangentegenstellingen
 • Is integer

Objectieve eisen

 • De voorzitter is geen lid van Coöperatie A.A.S. 
 • Is een verbindende factor binnen de Raad van Commissarissen.

Interesse?

Neem contact op met Edgar van Mierlo, huidig bestuurslid A.A.S. en toekomstig RvC-lid. Hij vertelt je graag de ins en outs van deze prachtige uitdaging onze nieuwe RvC vorm te geven. 

Stuur een e-mail naar Edgar

Bel Edgar

Doorzoek de website van A.A.S. Schadeherstel